(1)
زارع ابیانهح.; افروزیع.; میرزائیم.; باقریح. پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی. JSW 2015, 30, 99-111.