(1)
منتصریم.; امیرعطاییب.; خلیلیک. تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI. JSW 2015, 30, 655-671.