(1)
نظامیس.; ملکوتیم. ج. نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی. JSW 2016, 30, 805-816.