(1)
آذرنیام.; بیابانیع.; قلی زادهع.; عیسوندح.; علمداریا. غ. پ. بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens Culinaris L). JSW 2016, 30, 817-828.