(1)
بوستانیح. ر.; چرمم.; معزیع.; کریمیانن. ع.; عنایتی ضمیرن.; زارعیم. شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی. JSW 2016, 30, 904-919.