(1)
مرادیر. ا.; کوچکیع.; نصیری محلاتیم.; منصوریح. تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea Mays L.). JSW 2015, 29, 489-503.