(1)
موسویس. ع. ا.; امیدی فردم. تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی. JSW 2016, 30, 730-742.