(1)
ملک زادها.; مجیدیج.; علی اصغرزادن.; عبدالعلی زادهج. اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی. JSW 2016, 30, 605-617.