(1)
فتحیانف.; فاخری فردا.; دین پژوهی.; موسوی ندوشنیس. س. ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه. JSW 2016, 30, 1440-1460.