(1)
منصوریط.; گلچینا.; رضاییز. تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن، میزان کربنات کلسیم خاک و مقادیر مختلف بقایای یونجه بر هدررفت نیتروژن به صورت آمونیاک. JSW 2016, 31, 286-301.