(1)
فرخیان فیروزیا.; امیریم. ج.; حمیدی فرح.; بهرامیم. ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبیت‌شده با سدیم دودسیل سولفات. JSW 2016, 31, 241-253.