(1)
شفیقم.; قاسمی فسائیر.; رونقیع. اثر تنظیم کننده های رشد و ماده هیومیکی بر گیاه پالایی نیکل در یک خاک آهکی آلوده به نیکل. JSW 2016, 31, 144-155.