(1)
کمالیغ.; ملائیپ.; بهیارم. تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده‌های اقلیمی و GIS. JSW 2010, 24.