(1)
پورمحمدی.; موسوی بایگیس. م.; علیزادها.; ضیاییع. ن.; بنایان اولم. برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات. JSW 2017, 31, 112-126.