(1)
لطفیف.; فتوتا.; خراسانیر.; بحرینیم. اثر ماده آلی بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک در محیط ریشه ذرت. JSW 2017, 31, 1611-1622.