(1)
عبدلیی.; جعفریس.; بشکارع. رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان. JSW 2019, 32, 1149-1164.