(1)
معین فرم.; رسولی صدقیانیم.; برینم.; اسدزادهف. جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه . JSW 2019, 34, 143-154.