(1)
حسینیس. ب.; صارمیع.; نوری قیداریم. ح.; صدقیح.; فیروزفرع. طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI. JSW 2020, 34, 55-71.