(1)
زارع ابیانهح.; حیدریف.; حیدریغ. ر.; جوزیم. اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای. JSW 2019, 33, 463-476.