(1)
قدیریا.; نقوین. س.; قائدیک. ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران . JSW 2020, 34, 73-83.