(1)
یوسفی فردم.; جعفریا. توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان. JSW 2020, 34, 85-95.