(1)
مهدی زادهم.; ریحانی تبارع.; اوستانش. تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی. JSW 2020, 34, 97-114.