(1)
هاشم پورا.; فرهنگیم.; قربان زادهن.; فاضلی سنگانیم. پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی. JSW 2019, 34, 129-143.