(1)
رضائیح.; جعفرزادهع. ا.; علیجانپورا.; شهبازیف.; ولیزاده کامرانخ. وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران . JSW 2019, 34, 115-127.