(1)
کشاورزس.; قاسمیر. اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم. JSW 2020, 34, 155-167.