(1)
اسلامیز.; جنت رستمیس.; اشرف زادها.; پورمحمدی. تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. JSW 2020, 34, 11-25.