(1)
جمالیص.; انصاریح.; زین الدینس. م. اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا. JSW 2020, 34, 1-10.