(1)
استواریی.; موسویس. ع. ا.; مظفریح. برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی. JSW 2020, 34, 179-193.