(1)
نوریز.; طالبیع.; ابراهیمیب. اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد . JSW 2020, 34, 225-239.