(1)
پوزنم.; چاریم.; افراسیابپ. ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ. JSW 2019, 34, 27-42.