(1)
سپه ونده.; فیضیانم.; میرزائی تالار پشتیر.; مولرت. مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان. JSW 2019, 34, 169-177.