(1)
صابری نصرا.; نخعیم.; رضائیم.; حسینیس. تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-NZVI در محیط متخلخل اشباع. JSW 2020, 34, 195-207.