(1)
سلیمانی ساردوا.; فرپورم. ه. تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان. JSW 2020, 34, 209-223.