(1)
محمودیم.; هنرمندم.; ناصریف.; محمدیص. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN. JSW 2020, 34, 43-54.