(1)
زاهدی فرم.; کریمیانن.; رونقیع.; یثربیج.; امامی. توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه. JSW 2011, 25.