(1)
روانبخشم. ح.; فتوتا.; حق نیاغ. اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی. JSW 2011, 25.