(1)
دائم پناهر.; حق نیاغ.; علیزادها.; كریمی كارویهع. تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات. JSW 2011, 25.