(1)
فرزانها.; نعمتیس. ح.; وحدتین. تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.). JSW 2011, 25.