رضائیان زادها., پارسام., گنجعلیع., & نظامیا. (2012). واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی. آب و خاک, 25(5). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i--.11219