کمالیم., شورم., گلدانیم., سلاح‌ورزیی., & تهرانی‌فرع. (1). تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa. آب و خاک, 25(6). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.12490