نظامیس., نعمتیس., آروییح., & باقریع. (1). واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده. آب و خاک, 26(4), 1051-1063. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.15326