پوربافرانیط., تاج آبادی پورا., مظفریو., & اخگرع. (2015). رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تأثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه. آب و خاک, 29(6), 1469-1480. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.22822