میرحسینی موسویپ., آستاراییع., کریمیع., & کریمیغ. (2014). شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن. آب و خاک, 28(5), 987-997. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25379