نمازین., صالحیم. ح., & محمدیج. (2015). تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان. آب و خاک, 29(1), 114-125. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.25786