سالمیح. ر., & توکلیع. (2016). بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی. آب و خاک, 30(6), 1747-1757. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i6.25839