روشنگرک., اعلمیم. ت., & وجودی مهربانیف. (2015). افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای). آب و خاک, 29(6), 1416-1426. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.26891