جعفریا., تومانیانن., & تقی زادهر. ا. (2015). استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک. آب و خاک, 29(1), 126-138. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27235