افشاریع., خادمیح., & ایوبیش. ا. (2016). تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان. آب و خاک, 30(5), 1489-1501. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.27751