کریمیم., باغانیج., & جلینیم. (2015). بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای. آب و خاک, 29(2), 311-321. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29307