یکتافرم., زارعم., اخوان قالیبافم., & مهدوی اردکانیس. (2015). بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA. آب و خاک, 29(6), 1506-1521. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.29425